TR|EN

DAP,GAP,KOP ve DOKAP Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği 5 Temmuz 2014 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı...


5 Temmuz 2014  CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29051
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU
KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT
DAMIZLIK SIĞIR VE DAMIZLIK KOYUN İŞLETMELERİNİN
İNŞAAT VE DAMIZLIK ERKEK MATERYAL TEMİNİNİN
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI
TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/28)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde, mevcut büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için ahır-ağıl tadilatı veya yeni inşaat ile koç-teke alımı; Doğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki illerde, mevcut işletmelerin et üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik etçi ve kombine ırklardan damızlık boğa alımı yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, DAP, GAP, KOP ve DOKAP bölge illerinde, mevcut, en az 10 en fazla 49 büyükbaş veya en az 100 en fazla 200 küçükbaş kapasiteli işletmelere sahip yetiştiricilerin, projeli ahır-ağıl tadilat ya da yeni inşaat yapımı ve damızlık koç-teke alımı ile GAP, DAP ve DOKAP bölgeleri illerinde damızlık boğa alımı yatırımlarına, 2014-2018 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Anaç koyun ve keçi: Müracaat tarihinde en az 12 aylık (360 gün) yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,
b) Anaç sığır: Müracaat tarihi itibariyle en az 15 aylık (450 gün) yaşta olan dişi sığırı,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) Basit onarım: Ahır ve ağıl yapılarında derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisatla ilgili iyileştirmelerle çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini,
e) Damızlık boğa: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen, tabii tohumlamada kullanılacak olan etçi veya kombine ırk erkek büyükbaş hayvanı,
f) Damızlık koç-teke: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen, tabii tohumlamada kullanılacak olan erkek küçükbaş hayvanı,
g) Esaslı onarım: Ahır ve ağıl yapılarında taşıyıcı unsurları etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler. Pencere tabanlarının indirilmesi kapıya dönüştürülmesi pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin değiştirilmesi veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden işlemleri,
ğ) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
h) Hak ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,
ı) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak İl Müdürlüğünce onaylanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,
i) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
j) İl proje değerlendirme komisyonu: Valilik oluru ile Vali yardımcısı başkanlığında; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlerinden oluşan komisyonu,
k) İl proje yürütme birimi: Valilik oluru ile İl Müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğünde görev yapan birer teknik eleman veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş kişiden oluşan birimi,
l) İlçe müdürlüğü : İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
m) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı, açık veya yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,
n) Karar: 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,
o) Merkez proje değerlendirme komisyonu: Genel Müdürlük oluru ile bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşturulan komisyonu,
ö) Ön Proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve tadilat yapılacak veya yeniden kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren yerleşim planı ve Kayıt sistemlerinden alınacak hayvan varlığını gösterir projeyi,
p) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
r) Uygulama Rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan rehberi,
s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında yatırımı gerçekleştirmek üzere proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen gerçek ve tüzel kişileri,
ş) Yatırım Projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimleri ve Görevleri
Uygulama birimleri
MADDE 5 – (1) Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu;
a) Genel Müdürlük oluru ile Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşan komisyon görevlendirilir. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili dairenin başkanı başkanlık eder.
b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
c) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak, illerden gelen onaylı listeleri bütçe imkânlarına göre değerlendirerek ilgili il müdürlüğüne iletilmesini sağlar.
ç) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın ön gördüğü tanıtımların yapılmasını sağlar.
d) İl müdürlüklerinde oluşacak sorunların çözümünde etkin rol alır.
e) Komisyon gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine üye salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.
(2) İl müdürlüğü; yatırımların desteklenmesinin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesi, Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. İl proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun görülen uygulama projelerini onaylar. Onaylanan projeleri ve hak edişleri Genel Müdürlüğe gönderir.
(3) İl proje değerlendirme komisyonu;
a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşur. Her üyenin birer yedeği belirlenir. Asıl üyelerin olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır. Vali yardımcısının izinde veya başka bir görevde olması durumunda komisyona vali yardımcısının yerine bakan vali yardımcısı başkanlık eder. Komisyon üye çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.
b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlar ve Genel Müdürlüğe gönderir.
c) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlar.
(4) İl proje yürütme birimi;
a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğü ve çevre ve şehircilik il müdürlüğü ya da diğer kamu kurumlarının konu uzmanı teknik elemanlarının katılımı ile en az beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üye olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır. Çevre ve şehircilik il müdürlüğü elemanı inşaat işleri ile ilgili çalışmalarda görev alır. Yatırımın gerçekleştirileceği yerin aplikasyonunun yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğünden bir teknik eleman ve inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla il çevre ve şehircilik müdürlüğünden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde komisyona il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı da dahil edilir.
b) Başvuruların, Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberine göre incelemesini yaparak hazırladığı raporu İl Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderir.
c) İl düzeyinde yatırımların tamamlanmasına kadar yapılacak iş ve işlemleri il proje değerlendirme komisyonu adına yürütür.
ç) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları, destekleri hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.
d) Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değerlendirir.
(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, İl proje değerlendirme komisyonu ve İl proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları
Yatırım konuları ve hibe oranları
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarda hibe desteği uygulanır:
a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 50’si oranında hibe desteği uygulanır ve ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağılları kapsar.
b) Projede yer alan damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının % 80’i oranında hibe desteği uygulanır ve damızlık boğa, damızlık koç-teke alımını kapsar.
Desteklemeden yararlanacaklar
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklemesinden Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır. İşletme başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kayıt altına alınmış olmalıdır.
(2) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, tadilatı, damızlık boğa alımı ve damızlık koç-teke alımını gerçekleştiren yatırımcılara destekleme ödemesi yapılır. Damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, büyükbaş işletmeleri 1 (bir) baş damızlık boğa, küçükbaş işletmeleri ise mevcut anaç koyun-keçi sayısının % 5’ini aşmayacak miktarda damızlık koç-teke alımı için uygulanacak hibe desteklemesinden faydalandırılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde İl Proje Değerlendirme Komisyonunun görüşü doğrultusunda Bakanlık yetkilidir.
Başvuru yeri, zamanı ve istenecek belgeler
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyenler:
a) İnşaat yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar, yılı için Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne başvurur.
b) Damızlık boğa, koç-teke alımı hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar il/ilçe müdürlüklerine başvurur. İlçe müdürlüğü, başvuru formu (Ek-1) ekinde anaç hayvan varlığını gösterir Türkvet’ten alınmış liste ile başvuruları kabul eder, başvurular geciktirilmeden değerlendirilmek üzere il müdürlüğüne gönderir.
(2) İnşaat yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar, uygulama rehberindeki şartları taşımak zorundadır.
(3) Başvurular yılı için geçerli olup, yatırıma alınamadığı takdirde sonraki yıllar için yeniden başvuru yapılması gerekir.
(4) Başvuru sahibi, inşaat yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.
Yatırım konuları hakkında genel esaslar
MADDE 9 – (1) Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe destek konusundan bir kez yararlandırılır.
(2) Yatırım tutarı üst sınırı bütçe imkânları dikkate alınarak gerektiğinde yıl içinde Bakanlıkça belirlenip il müdürlüklerine bildirilir.
(3) Onaylanan yatırım proje tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.
(4) Her bir proje sahibi inşaat ve hayvan alımı yatırım konuları için birlikte ya da ayrı ayrı sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.
(5) Yatırımcılar, yatırım sahasına ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
(6) İnşaatlar hakkında;
a) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı dışında tutulur.
b) Yeni yapılacak ahır/ağıllar; ahırlar, DAP ve DOKAP bölgelerinde kapalı veya yarı açık sistem, GAP ve KOP bölgesinde ise açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçiminde il müdürlükleri yetkilidir.
c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan herhangi birini ve esaslı onarım inşaatlarını kapsar.
ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.
d) İnşaatların destekleme hesaplaması yapılırken; proje onay tarihi itibariyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”de yer alan birim fiyatlar ve “İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” esas alınır.
(7) Damızlık boğa ve koç-tekeler;
a) Bakanlıkça belirlenen teknik-sağlık şartlarını taşır. Desteğe konu damızlık boğa, koç-teke ırkları Bakanlıkça belirlenir.
b) Damızlık boğalar TİGEM veya hastalıktan ari işletmelerden temin edilecektir. Damızlık koç ve teke ise TİGEM ve/veya halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden bağlı bulundukları Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği vasıtası ile temin edilecektir. Düzenlenecek fatura, müstahsil makbuzu veya eşdeğer alım satım belgesindeki tutar Bakanlıkça belirlenen fiyatlardan fazla olamaz.
c) Hibe kapsamında satın alınacak erkek materyalin seçimi, il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince Bakanlıkça belirlenen teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.
ç) Hibe kapsamında satın alınan damızlık erkek materyalin üç yıl süre ile satılmayacağına dair taahhütname alınır.
d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satımlar destekleme kapsamı dışındadır.
e) Damızlık boğa ve koç-teke alımlarında desteklemeye esas birim fiyatları her yıl Bakanlıkça belirlenir.
(8) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.
Yatırıma başlama ve bitirme süreleri
MADDE 10 – (1) Uygulanacak inşaat hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Projede termin planı başlangıcı, proje yatırıma alındıktan sonra yatırım yerine gidilerek düzenlenen başlama tutanağı tarihi itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlarda yatırımcının gerekçeli başvurusu üzerine il proje değerlendirme komisyonunun görüşü ve Merkez Proje Yürütme Komisyonunun kararıyla ek süre verilebilir.
(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.
(3) Damızlık boğa, koç-teke alımı hibe desteğinden başvurusu onaylanan işletmeler yararlanır, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve hayvan alımından vazgeçenlerin başvuruları iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.
Yatırımın ve işletmenin denetimi
MADDE 11 – (1) İl müdürlüğü yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım konusu yapı ve tesisleri müştereken kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.
(2) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında üç yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilir.
Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Yatırımcı inşaat ve hayvan alımı yatırım konuları için ayrı ayrı başvurur.
(2) Yapılan başvurular, on beş gün içinde, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak, il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular geliş sırası esas alınarak yatırım konularına göre listelenir.
(3) İnceleme raporu, on beş gün içinde il proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. İl müdürlüğü yatırıma uygun bulunan veya gerekçeli olmak şartıyla reddedilen başvuruları geliş sırasını esas alarak yatırım konularına göre inşaat ve damızlık boğa, koç-teke alımı başvuru listesini (Ek-2) ayrı ayrı listeleyip, aylar bazında Genel Müdürlüğe bir üst yazı ile gönderir.
(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından gelen raporları inceler geliş sırası esas alınarak ve bütçe imkanları dahilinde asıl ve yedek olarak listeleyerek il müdürlüğüne gönderir.
(5) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre inşaat yatırım projesinin hazırlanmasını ve onaya sunulmasını, damızlık boğa, koç-teke alımlarının ise gerçekleştirilmesini yazı ile bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hak Edişler
Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması
MADDE 13 – (1) Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile İl Müdürlüğüne başvurur. Damızlık erkek hayvan alımını gerçekleştirenler il/ilçe müdürlüğüne dilekçe ve taahhütname (Ek-3) ile başvurur.
(2) Hak edişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.
(3) Onaylanan inşaat projelerinde, proje tamamlandığında hak ediş düzenlenir.
(4) Onaylanan hayvan alımı başvurularında hayvan alımı gerçekleştikten ve işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenir.
(5) Hayvan alımları için düzenlenecek hak edişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı tespit sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur.
(6) İnşaat hak edişlerinde il çevre ve şehircilik müdürlüğünden konu uzmanı en az bir teknik elemanın imzası bulunması zorunludur.
(7) Yatırımcı hibe alacağını başkasına devredemez. Ancak, hayvan alımları TİGEM’den yapıldığında hibe edilecek tutar yatırımcı adına TİGEM’e aktarılır.
Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar
MADDE 14 – (1) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il müdürlüğü onayına sunulur.
(2) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli ve hayvan alımları için hazırlanan ödeme icmal cetveli (Ek-4) ayrı ayrı düzenlenerek onaylanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir.
(3) Proje için öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartıyla, gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir. Hayvan alımını TİGEM’den yapan yatırımcılara ödenecek hibe tutarı yatırımcı adına TİGEM’e ödenmek üzere bankaya gönderilir.
(4) Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Finansman ve ödemeler
MADDE 15 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın ilgili bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.
(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama ile ilgili olarak Bankaya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.
Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.
(2) Başvuru sahibi, aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanamaz, yararlanmış ise karar kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.
Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda uygulama rehberi, genelgeler ve talimatlar uygulanır. Ancak Tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürlükleri yetkilidir.
(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.
(3) Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcıya 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ