TR|EN

ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME TEBLİĞİ YAYIMLANDI

15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29417 (2. Mükerrer)
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ORGANİK HAYVANCILIK VE ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE
DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/31)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, organik hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, organik tarımı destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik hayvan yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere organik anaç sığır, manda, buzağı, anaç koyun, keçi yetiştiriciliği, organik arılı kovan ile organik su ürünleri için yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Anaç koyun ve keçi: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de  kayıtlı olan dişi koyun ve keçiyi,
b) Anaç manda: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de  kayıtlı olan dişi mandayı,
c) Anaç sığır: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de  kayıtlı olan dişi sığırı,
ç) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
d) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arısı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,
e) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
f) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
g) Buzağı: OTBİS İcmali-1’in alınış tarihinden sonra doğan ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olan sığırı,
ğ) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
h) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
ı) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,
i) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,
j) KKKS Yönetmeliği: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğini,
k) Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS): Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların kayıt altına alındığı veri tabanını,
l) OHD: Organik hayvancılık destekleme ödemesini,
m) OSÜD: Organik su ürünleri destekleme ödemesini,
n) Organik tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,
o) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
ö) Organik Tarım Yönetmeliği: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,
p) Organik Ürün Sertifikası: Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu üretilen ürünün Organik Tarım Yönetmeliğine uygun olduğunu gösteren belgeyi,
r) OTB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,
s) OTBİS İcmali-1: Organik tarım desteğinde kullanılmak amacıyla, 15/5/2015 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden (OTBİS) aktarılan, organik tarım faaliyeti yapan yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,
ş) OTBİS İcmali-2: Organik tarım desteğinde kullanılmak amacıyla, 31/12/2015 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılacak olan, organik tarım faaliyeti yapan yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,
t) Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,
u) Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,
ü) Türkvet Yönetmeliği: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğini,
v) Uygunluk Belgesi: Yetiştiricinin, yetkilendirilmiş kuruluştan aldığı, organik süreçte bulunan hayvanlarının ve kovanlarının Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun yetiştirildiğini gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,
y) Yetiştirici: 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununda tanımlanan müteşebbislerden hayvansal üretimde ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,
z) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Desteklemeye İlişkin Esaslar
Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 5 – (1) OHD ve OSÜD çalışmaları BÜGEM ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.
(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar;
a) OTBİS’e veri girişlerini yapmak,
b) OHD ve OSÜD’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan yetiştiricilerin başvuruya esas kontrolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre yetiştiriciliği yapılan hayvan ve arılı kovanlar için Ek-2’de belirtilmiş uygunluk belgesini, su ürünleri yetiştiriciliği için ise ürün sertifikasını düzenlemek ve OTBİS’e kaydetmek,
c) Askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapılacak itirazları değerlendirerek bu Tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmakla,
sorumludurlar.
(3) İl müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları OTBİS verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.
Organik anaç sığır, manda ve buzağı yetiştiriciliği desteklemeleri
MADDE 6 – (1) Organik anaç sığır, manda ve buzağı yetiştiriciliği destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre organik yetiştiricilik yapan, Türkvet’te, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır. Buzağı yetiştiricileri için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.
b) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 14/9/2015 tarihinden itibaren 30/10/2015 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru dilekçesi, Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.
c) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, Türkvet’te, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kulak küpe numarasına sahip büyükbaş hayvanlar üzerinden desteklenir. Buzağılar için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.
ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak anaç sığır, manda ve buzağılar başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede Türkvet’te ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır. OTBİS icmallerinde, Türkvet’te ve uygunluk belgesinde kayıtlı aynı küpe numarasına sahip hayvanlar destekleme kapsamına alınır.
d) OTBİS ve Türkvet’te bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.
e) Buzağı desteklemesi OTBİS-2 İcmalinde kayıtlı olan organik süreçteki buzağılar için yapılır.
f) Türkvet ile ilgili tüm iş ve işlemler Türkvet Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Organik hayvancılık anaç koyun ve keçi desteklemeleri
MADDE 7 – (1) Organik anaç koyun ve keçi desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, KKKS’ de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.
b) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 14/9/2015 tarihinden itibaren 30/10/2015 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru dilekçesi, Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.
c) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kulak küpe numarasına sahip küçükbaş hayvanlar üzerinden desteklenir.
ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak anaç koyun ve keçiler başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede KKKS’de ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır. OTBİS icmallerinde, KKKS’de ve uygunluk belgesinde kayıtlı aynı küpe numarasına sahip hayvanlar destekleme kapsamına alınır.
d) OTBİS ve KKKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.
e) KKKS ile ilgili tüm iş ve işlemler KKKS Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Organik arılı kovan desteklemesi
MADDE 8 – (1) Organik arılı kovan desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, AKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.
b) Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 24/8/2015 tarihinden itibaren 2/10/2015 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru dilekçesi, Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Organik arı yetiştiricileri kayıtlı oldukları il/ilçe dışında bulunuyorlarsa başvurularını bulundukları il/ilçe müdürlüklerine, arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte yapabilirler. Bu yetiştiricilerin desteklemeye ait müracaat başvurusu ve icmal işlemleri OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür. Müracaat başvurusu ile Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı (Ek-4) bulunduğu il tarafından düzenlenerek, ilgili il/ilçe müdürlüklerine gönderilir.
c) Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, AKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlardan arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden desteklenir.
ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak arılı kovan, başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede AKS’de ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır.
d) OTBİS ve AKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.
e) Organik arı yetiştiricisi, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır. Tespit tarihi bitimi 23/10/2015’tir.
f) OTBİS’ de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri dışında müracaat olması durumunda il/ilçe müdürlükleri, gezginci organik arı yetiştiricilerinin desteklemeye konu olan belgelerinin, (müracaata esas belgeler, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı’nın) asıllarını veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin OTBİS’de kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 6/11/2015 tarihine kadar gönderir.
g) AKS ile ilgili tüm iş ve işlemler AKS Talimatı çerçevesinde gerçekleştirilir.
Organik su ürünleri yetiştiricileri ürün desteklemesi
MADDE 9 – (1) OSÜD desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) OSÜD alabalık, çipura ve levrek için yapılır.
b) OSÜD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, SKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OSÜD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.
c) OSÜD’den yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 2/11/2015 tarihinden itibaren 11/12/2015 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun başvuru dilekçesi, 2015 yılı için düzenlenmiş olan organik ürün sertifikası ve döner sermaye makbuz alındısı ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.
ç) Organik ürün sertifikasının OTBİS’de kayıtlı olması zorunludur.
d) 2015 yılında düzenlenmiş olan organik ürün sertifikasında yer alan, balık miktarları üzerlerinden destekleme yapılır.
e) Su ürünleri desteklemelerinde yavrular kapsam dışındadır.
f) OTBİS ve SKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen ürün sertifikasını vermek yetiştiricinin kendi sorumluluğundadır.
g) SKS ile ilgili tüm iş ve işlemler SKS Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Askı işlemleri ve icmallerin hazırlanması
MADDE 10 – (1) OHD ve OSÜD ödemesine esas icmal listesi il/ilçe müdürlükleri Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile organik tarım birimlerince, destekleme konusuna göre ayrı olarak düzenlenir.
(2) İl/ilçe müdürlükleri tarafından OHD desteklemesine hak kazanan hayvanlar en geç 24/11/2015 tarihine kadar değerlendirmeye alınarak OHD ödeme İcmal-1’ler (Ek-5) oluşturulur ve askıya çıkartılır. OSÜD için ise 14/12/2015 tarihine kadar değerlendirmeye alınarak OSÜD İcmal-1’ler (Ek-6) oluşturulur ve askıya çıkartılır. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi halinde yararlanılabilecek OHD ve OSÜD ödemesini ifade eder. İl/ilçe müdürlükleri OHD için en geç 25/11/2015 tarihine kadar, OSÜD için ise 15/12/2015 tarihine kadar ilçe merkezinin OHD ve OSÜD İcmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin OHD ve OSÜD İcmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle OHD için on gün süreyle, OSÜD için ise yedi gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. OTBİS’e hayvan/kovan sayılarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan hayvan/kovanın eksik kısmı için OHD ödemesi yapılmaz. OSÜD’de OTBİS’de kaydı olmayan sertifikalar için destekleme ödemesi yapılmaz. Askı sürecinde yapılacak itirazlarda yetiştiricilerin, Ek-3’de yer alan form ile birlikte il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş Türkvet, KKKS, AKS ve SKS’den alınan işletme, yetiştirici ve hayvan kayıt bilgilerini gösterir belge ile sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar yetiştiricilerin talebi üzerine OTBİS’e veri girişini tamamlamak zorundadırlar. OHD için yetiştiriciler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren on beş gün, OSÜD için ise yedi gün içerisinde bilgilerini sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptırmamaları ve bilgilerini teyit ettirmemeleri halinde ödenemeyen OHD/OSÜD için, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
(3) OHD ve OSÜD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, il/ilçe müdürlükleri tarafından çiftçilerin on beş gün içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırmış oldukları düzeltmelere ait son değerlendirmeler 30/12/2015 tarihine kadar yapılarak OTBİS’de ilgili bölüme kaydedilir.
(4) İncelenen yetiştirici dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, OTBİS’den alınan hayvanlar için Ek-7’deki OHD İcmal-2’ler ve su ürünleri için Ek-8’deki İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe İcmal-2’si ile OTBİS’den alınan İcmal-3’lerin uyumu kontrol edilir.
(5) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında yetiştiricinin beyanı ile Türkvet, KKKS, AKS ve SKS’ de yapılacak güncellemeler OHD ve OSÜD ödemesine esas teşkil etmez.
(6) Değerlendirme sonucunda OHD ve OSÜD İcmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1’ler oluşturulamaz ise, durum il müdürlükleri OTB’lerine intikal ettirilir. İl müdürlükleri OTB’lerince çözümlenemeyen konular BÜGEM’e gönderilir.
(7) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlükleri OTB’lerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular ise BÜGEM’e gönderilir.
(8) OHD ve OSÜD İcmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas OHD ve OSÜD İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.
Ödeme miktarı
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen yetiştiricilere, organik tarım destekleme ödemesine hak kazanan hayvan, arılı kovan ve su ürünleri üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik hayvancılık destekleme ödemesi yapılır.
 
Sıra No
Desteklemeler
Destek Miktarı
1
Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda)
150 TL/baş
2
Organik Tarım (Buzağı)
50 TL/baş
3
Organik Tarım (Anaç koyun, keçi)
10 TL/baş
4
Organik Tarım (Arılı kovan)
    5 TL/kovan
5
Organik Tarım (Alabalık)
0,35TL/kg
6
Organik Tarım (Çipura-Levrek)
0,45TL/kg
 
Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 12 – (1) OHD ve OSÜD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı OHD ve OSÜD ödeme İcmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.
(2) OHD ve OSÜD ödeme planı, OHD ve OSÜD başvurusu yapan yetiştiricilere ait ön incelemenin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından OHD ve OSÜD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamaların Kontrolü ve Uygulamalardan Yararlanamayacaklar
Yetki ve denetim
MADDE 13 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.
(2) Organik hayvancılık ve organik su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin denetimleri OTB’lerce yürütülür. OHD ve OSÜD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından OHD ve OSÜD müracaatları başladıktan sonra ön inceleme başlatılır. Ödemeye esas icmaller BÜGEM’e gönderilmeden önce, OTB’ler OHD için örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 10’a tekabül eden oranda denetim yapar. OSÜD için ise işletmelerin tamamı kontrol edilir. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.
(3) OHD ve OSÜD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(4) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri OTB’leri yetkilidir.
(5) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.
(6) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından yetiştiricilerin hayvancılık işletmelerinin yerinde yapılacak kontrollerinde Organik Tarım Yönetmeliğine aykırı bir durum bulunup bulunmadığı incelenir. Yetiştiricilerin OTBİS, Türkvet, KKKS, AKS ve SKS sistemlerine kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. OTB üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.
Uygulama dışında kalacak yetiştiriciler
MADDE 14 – (1) Aşağıdaki yetiştiriciler OHD ve OSÜD uygulamasından yararlanamaz;
a) OTBİS’de süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler,
b) OHD ve OSÜD uygulamasında bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen yetiştiricilerden OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayanlar,
c) Yetiştiricilerden bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen yetiştiricilerden Türkvet, KKKS, AKS ve SKS sistemlerine kayıtlı olmayan ve süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler,
ç) Bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar,
d) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya destekleme bilgilerinin hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayanlar,
e) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde verilen süreler içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşuna müracaat ederek OTBİS’de bilgilerini tamamlatmayanlar,
f) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre organik tarımsal faaliyette bulunmayanlar,
g) OHD ve OSÜD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz edenler,
ğ) Askı icmalinde ismi çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihi olan 31/12/2015’ten önce organik tarım faaliyetinden ayrılanlar,
h) Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden beş yıl süre ile yararlandırmama kararı verilmiş olanlar,
ı) Kamu tüzel kişileri.
Desteklemeye tabi olmayacak hayvan, arılı kovan ve su ürünleri
MADDE 15 – (1) Aşağıdaki hayvan, arılı kovan ve su ürünleri OHD uygulaması kapsamı dışındadır;
a) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun yetiştirilmeyenler,
b) OHD uygulamasında bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilenlerden OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayan, buzağılar için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz,
c) Bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinin ilgili bölümünde belirtilen hayvan, arılı kovan ve su ürünlerinden Türkvet, KKKS, AKS ve SKS sistemlerine kayıtlı olmayan,
ç) OHD uygunluk belgesinde bulunmayan, OSÜD’de organik ürün sertifikası bulunmayan,
d) Askı listelerinde arılı kovan, hayvan ve su ürünleri bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayanlar,
e) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arılı kovan, hayvan ve su ürünlerinin yetkilendirilmiş kuruluşlara düzelttirilmeyenler,
f) Buzağılar hariç, erkek büyükbaş, erkek küçükbaş hayvanlar, kuzular ve oğlaklar,
g) Askı icmalinde çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihinden önce organik tarım faaliyetinden çıkan arılı kovan ve hayvanlar,
ğ) Geçiş sürecinde bulunan arılı kovan, hayvan ve su ürünleri,
h) Geçiş sürecindeki buzağılar,
ı) Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağına göre uygun olmayan arılı kovanlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırımlar
MADDE 16 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OHD ve OSÜD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden, ayrıca OHD ve OSÜD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 17 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/60),
b) 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/43),
c) 8/8/2014 tarihli ve 29082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/35).
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 17 nci maddesi hükümlerince yürürlükten kaldırılan tebliğlere göre yürütülen iş ve işlemler aynı tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ